2021 Little Dino Demon Slayer

SET NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Total Population Grade 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
Kimetsu no Yaiba Grade 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5